FLUGGER GROUP A/S BFLUGGER GROUP A/S BFLUGGER GROUP A/S B

FLUGGER GROUP A/S B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FLUG_B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FLUGGER GROUP A/S B

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FLUGGER GROUP A/S B 695.33 M DKK, và năm trước đó — 754.00 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia