TRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AG

TRIFORK GROUP AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRIFOR nguyên tắc cơ bản

TRIFORK GROUP AG tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.75 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.60%