BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB COBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB COBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCH nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

BCH dòng tiền tự do cho Q1 24 là 349.36 M THB. Đối với 2023, BCH dòng tiền tự do 3.14 B THB và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 4.12 B THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY