CCC

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CEN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CEN trong quý trước là269.81 M THB, và cao hơn 46.04% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là -63.62 M THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY