CAPITAL ENGINEERING NETWORK

CEN SET
CEN
CAPITAL ENGINEERING NETWORK SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CEN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CAPITAL ENGINEERING NETWORK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CEN là 2.206B THB. EPS TTM của công ty là 0.06 THB, tỷ suất cổ tức là 4.05% và P/E là 52.37.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu