CCC

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CEN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO. 1.05 B THB, và năm trước đó — 1.19 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia