THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING

KDH.R SET
KDH.R
THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KDH.R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KDH.R là 1.706B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu