VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VIBHA.R nguyên tắc cơ bản

VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VIBHA.R được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.05 THB, hãy mua trước 7 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.07%