VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VIBHA.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING 8.61 B THB, và năm trước đó — 7.40 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia