YZJ FIN HLDGYZJ FIN HLDGYZJ FIN HLDG

YZJ FIN HLDG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YF8 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính YZJ FIN HLDG, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của YF8 trong nửa năm trước là 177.03 M SGD, cao hơn 14.03% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 39.28 M SGD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SGD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY