YZJ FIN HLDGYZJ FIN HLDGYZJ FIN HLDG

YZJ FIN HLDG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YF8 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính YZJ FIN HLDG.

Tỷ lệ giá trên doanh số của YF8 là 3.63. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là -4.55. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 76.00 người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: SGD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ