KUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT N

KUEHNE+NAGEL INT N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KNIN nguyên tắc cơ bản

KUEHNE+NAGEL INT N tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 10.00 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.88%