LUZERNER KB NLUZERNER KB NLUZERNER KB N

LUZERNER KB N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUKN nguyên tắc cơ bản

LUZERNER KB N tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LUKN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.50 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.62%