LUZERNER KB NLUZERNER KB NLUZERNER KB N

LUZERNER KB N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUKN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính LUZERNER KB N, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của LUKN trong quý trước là325.46 M CHF, và cao hơn 2.80% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 74.81 M CHF.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CHF
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM