NESTLE N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NESN nguyên tắc cơ bản

NESTLE N tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NESN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.95 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.98%