999

U-NEXT HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9418 nguyên tắc cơ bản

U-NEXT HOLDINGS CO LTD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 16.00 JPY, hãy mua trước 29 Tháng 8 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.60%