TOKYO GAS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9531 nguyên tắc cơ bản

TOKYO GAS CO tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 37.50 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.97%