LUNDIN MINING CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUN nguyên tắc cơ bản

LUNDIN MINING CORP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LUN được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.09 CAD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.25%