LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORP

LUNDIN MINING CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính LUNDIN MINING CORP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của LUN trong quý trước là1.71 B CAD, và cao hơn 31.29% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 52.84 M CAD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY