NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDNUTRIEN LTD

NUTRIEN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTR nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của NUTRIEN LTD

NTR dòng tiền tự do cho Q1 24 là -1.11 B CAD. Đối với 2023, NTR dòng tiền tự do 3.51 B CAD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6.84 B CAD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY