YONGGU GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5546 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu YONGGU GROUP INC

Lợi nhuận của 5546 trong quý trước là 3.63 TWD trong khi ước tính là 2.44 TWD, chiếm 48.98 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.57B TWD mặc dù con số ước tính là 1.57B TWD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 2.68 TWD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 1.43B TWD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 5546.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên