dinhchien

Cách kết hợp Stochastic và Keltner Channel để xác nhận Xu hướng

Đào tạo
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
* Chúc các bạn xem vui vẻ.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.