Paulhdvn

Audusd đang tiếp cận cầu. Liệu có đảo chiều

Giá lên
Paulhdvn Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận cầu tiềm năng 0.67092
Trước đó giá tích lũy trong 1 kênh // rồi break ra ngoài
Cầu này được hình thành khi đã quét sl buy theo kênh . hơn nữa cầu này thấy đã có quét mức thấp trước đó
Sử dụng poi này để bắt buy
Hơn nữa mức giá 0.67177 phản ứng lần 2 rồi quét qua thành eql
target mục tiêu 0.69711 hoặc 0.71207
Giao dịch đang hoạt động:
au đã CE được 1 lệnh 4R,
Hiện tại vẫn đang nằm trong cầu h4
sáng nay giá quét 0.66983 tạo thành sh,
đợi xem giá tạo choch mới tại 0.67577 không rồi thiết lập bắt lại
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
re entry
Bình luận:
run 50 pip

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.