Paulhdvn

Eurusd đợi mua?

Giá lên
Paulhdvn Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
cấu trúc h4 đang giảm,
giá đang tiếp cận cầu 1.05343. trước poi có quét liqui. tăng mạnh
poi gây ra choch chưa có giảm thiểu., target mong muốn lên tới 1.08919
Giao dịch đang hoạt động:
eu chạm poi 1.05343 và đang tăng
nhịp đầu tiên tăng 100pip.
Hiện tại đợi m15 bắt lại
Bình luận:
Bình luận:
liệu eu về xác nhận đỉnh
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
tp mong muốn về đến 50% của poi h4
Bình luận:
sell k thành, vẫn đang lên

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.