UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott BTC cập nhật 25/8

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Plan sóng Elliott của Bitcoin ( BTCUSD ) trong trường hợp sóng (v) đã hoàn thành ở 50.5k
Đây là chart 4h của BTC , theo dõi để xem mô hình sóng Elliott ở các khung thời gian khác.
5 sóng từ (i) tới (v) thuộc sóng (C) của dạng điều chỉnh Elongated Flat

Xem lại plan 5 sóng Elliott của BTC ngày 8/8
(khi chưa hoàn thành Elongated Flat)

Plan BTC khung Daily ngày 14/8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.