InvestitoreComune

EURGBP: bearish H&S

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Potential bearish H&S pattern on EURGBP.
Looking volume level, actual trend and others forex trends (like JPYUSD) I'm pretty confident EURGBP is into a reverse pattern. Confirm will arrive if price close correctly the pattern.
Use your own strategy to take position on the market and GL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.