InvestitoreComune

SHORT TERM VIEW FOR EURUSD

Giá xuống
InvestitoreComune Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
double confirmation for a bearish trend in short term for EURUSD: bearish shark pattern + bearish AB=CD pattern
sell the breakout of the level indicated on the chart
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.