DatTong

EURUSD, Trading range !

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
On H4
- Tendency: Downward
- Below resistacne
--> Waiting signal-->Sell
Đã hủy lệnh:
No signal. The price breakout resistance !
Bình luận:
If closed H4 is double reversal candle--> Sell
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Order2: Profit ~ 40pip
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry !

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.