MrMin-Trading

Gold 01/08 Đồng đô la phục hồi, Vàng suy yếu

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng giảm vào thứ Ba, mặc dù hợp đồng tương lai chủ yếu vẫn tăng trước giá giao ngay, trong khi giá đồng được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng về các biện pháp kích thích kinh tế ở Trung Quốc.

Sự không chắc chắn về triển vọng ngắn hạn của ngân hàng trung ương , đặc biệt là trước dữ liệu bảng lương quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này đã khiến giá vàng giao ngay giao dịch thấp hơn giá vàng tương lai.

SELL GOLD zone 1985 - 1987

Stop Loss : 1990

Take Profit 1: 1980
Take Profit 2: 1975
Take Profit 3: 1965

BUY GOLD zone 1941 - 1939

Stop Loss : 1934

Take Profit 1: 1945
Take Profit 2: 1950
Take Profit 3: 1960

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Giá đang di chuyển theo hướng vẽ, trở về Vùng 196x.
Bức tranh tổng thể vẫn cho thấy hoạt động mua vào đang diễn ra nhẹ nhàng và với việc các ngân hàng trung ương lớn chuẩn bị tiến tới giai đoạn cắt giảm lãi suất một khi bức tranh lạm phát tự phục hồi
Giao dịch đang hoạt động:
Buy running
Giao dịch đang hoạt động:
Plan Buy +40pips
Giao dịch đang hoạt động:
HIT TP2. RUNNING 100PIPS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.