nguyenphuthinh0311

[HPG HOA PHAT VN] Chance to LONG

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
LONG set-up:

Entry: ~28200
Stoploss: 26500
Target: 33800

Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.