dinhchien

USOIL - drop to 65,3 USD soon

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Daily: short.
H4: Stochastic for short again.
H1 has Elliot targets signal.
Good luck.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.