BRADESCO ON N1

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBDC3 nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Banco Bradesco S.A. là một ngân hàng thương mại. Ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng và tài chính ở Braxin và nước ngoài cho các cá nhân, các công ty có quy mô lớn, vừa và nhỏ, các tập đoàn, tổ chức trong và ngoài nước. Các lĩnh vực bao gồm Tài chính; Trái phiếu Bảo hiểm và Vốn trái phiếu; Chương trình Hưu trí, và các Hoạt động khác. Lĩnh vực Tài chính bao gồm các tổ chức tài chính và các công ty đầu tư, có trách nhiệm quản lý các nguồn tài chính, và thẻ tín dụng, các tập đoàn và các công ty quản lý tài sản. Lĩnh vực Tập đoàn Bảo hiểm bao gồm các công ty bảo hiểm, các công ty cung cấp chương trình hưu trí và vốn trái phiếu. Nó cung cấp các dịch vụ ngân hàng, bao gồm các hoạt động nhận tiền gửi, dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, các hoạt động cho thuê, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, dịch vụ dành cho các tập đoàn và các dịch vụ khác. Các dịch vụ bảo hiểm bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân họ và bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn và các chương trình hưu trí.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Không có dữ liệu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

BBDC3 không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty