BBSEGURIDADEON NM BBSE3

BBSE3 BMFBOVESPA
BBSE3
BBSEGURIDADEON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BB Seguridade Participacoes SA là một công ty có trụ sở tại Braxin hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Các hoạt động của Công ty được chia thành hai lĩnh vực: Bảo hiểm và Môi giới. Lĩnh vực Bảo hiểm cung cấp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản và tai nạn, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm rủi ro đặc biệt, bảo hiểm tài chính và vận tải, các dịch vụ nha khoa, các chương trình trợ cấp hưu trí tư nhân và vốn hóa cũng như tái bảo hiểm. Lĩnh vực Môi giới tập trung vào môi giới bảo hiểm, quản lý các chương trình hưu trú và vốn hóa, cũng như quảng bá các sản phẩm bảo hiểm và tái bảo hiểm. Ngoài ra, nó cung cấp các tư vấn liên quan đến việc lựa chọn bảo hiểm. Các công ty con của Công ty bao gồm BB Seguros Participacoes SA và BB Cor Participacoes SA. Công ty được kiểm soát bởi Banco do Brasil SA.