PLANOEPLANO ON NM

PLPL3FBMFBOVESPA
PLPL3F
PLANOEPLANO ON NMBMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PLPL3F nguyên tắc cơ bản

PLANOEPLANO ON NM tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PLPL3F được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.16 BRL. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.36%