ROMI ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROMI3 nguyên tắc cơ bản

ROMI ON NM tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.17 BRL. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.53%