ROMI ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROMI3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ROMI ON NM

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Latin America — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ROMI ON NM 1.25B BRL, và năm trước đó — 979.50M BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia