ROMI ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROMI3 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ROMI ON NM, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ROMI3 trong quý trước là386.66 M BRL, và cao hơn 41.74% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 51.21 M BRL.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: BRL
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY