GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGUA nguyên tắc cơ bản

GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.84 MXN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.22%