TELEFONICA SATELEFONICA SATELEFONICA SA

TELEFONICA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEF1/N nguyên tắc cơ bản

TELEFONICA SA tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.38 MXN, hãy mua trước 17 Tháng 12 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.91%