UNILEVER PLCUNILEVER PLCUNILEVER PLC

UNILEVER PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNVB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính UNILEVER PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của UNVB trong nửa năm trước là 26.99 B CHF và thấp hơn 10.93% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 2.72 B CHF.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CHF
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY