UNILEVER PLC

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNVB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của UNILEVER PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UNVB là 115.287B CHF. EPS TTM của công ty là 2.83 CHF, tỷ suất cổ tức là 3.65% và P/E là 16.27. Ngày thu nhập tiếp theo của UNILEVER PLC là 25 Tháng 7, ước tính là 1.26 CHF.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu