UNILEVER PLCUNILEVER PLCUNILEVER PLC

UNILEVER PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNVB nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính UNILEVER PLC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của UNVB là 2.14. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 14.06. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 128.00 k người.

Chỉ số
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CHF
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ