000

TCC STEEL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002710 nguyên tắc cơ bản

TCC STEEL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 002710 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 80.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.16%