000

TCC STEEL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002710 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính TCC STEEL, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 002710 trong quý trước là 131.90 B KRW, và thấp hơn 16.00% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là -1.21 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY