000

TCC STEEL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002710 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TCC STEEL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Á — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TCC STEEL 239.24 B KRW, và năm trước đó — 226.68 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia