GS E&CGS E&CGS E&C

GS E&C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

006360 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GS E&C

Tổng tài sản của 006360 cho Q4 23 là17.71 T KRW, ít hơn 2.24% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.93% trong Q4 23 tới 12.82 T KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY