222

KUMYANG GREEN POWER CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

282720 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của KUMYANG GREEN POWER CO., LTD.

282720 dòng tiền tự do cho Q4 23 là 1.32 B KRW. Đối với 2023, 282720 dòng tiền tự do -2.51 B KRW và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -420.56 M KRW.

Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: KRW
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY