MI TECHNOVATION BERHADMI TECHNOVATION BERHADMI TECHNOVATION BERHAD

MI TECHNOVATION BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MI nguyên tắc cơ bản

MI TECHNOVATION BERHAD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 MYR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.67%