Alphabet Inc (Google) Class CAlphabet Inc (Google) Class CAlphabet Inc (Google) Class C

Alphabet Inc (Google) Class C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOOG nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của Alphabet Inc (Google) Class C

GOOG dòng tiền tự do cho Q4 23 là 7.9 B USD. Đối với 2023, GOOG dòng tiền tự do 69.5 B USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 101.75 B USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY