INFOSYS LTD INFY

INFYNSE
INFY
INFOSYS LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Technology Services
Công nghiệp: Information Technology Services
Công ty TNHH Infosys hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, công nghệ, gia công phần mềm và các dịch vụ thế hệ tiếp theo. Công ty, cùng với các công ty con, cung cấp các dịch vụ kinh doanh công nghệ thông tin bao gồm phát triển và bảo trì ứng dụng, xác nhận độc lập, quản lý cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật bao gồm các giải pháp về vòng đời và kỹ thuật sản phẩm và quản lý quy trình kinh doanh; dịch vụ tư vấn và tích hợp hệ thống bao gồm các dịch vụ tư vấn, giải pháp doanh nghiệp, tích hợp hệ thống và công nghệ tiên tiến; sản phẩm, nền tảng kinh doanh và các giải pháp để đẩy nhanh sự đổi mới do sở hữu trí tuệ, bao gồm Finacle, giải pháp ngân hàng và các dịch vụ trong các lĩnh vực Phân tích, Chuyển đổi Đám mây và Kỹ thuật số. Các lĩnh vực của công ty gồm Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm (FSI), Sản xuất và Công nghệ cao (MFG & Hi-TECH), Năng lượng & dịch vụ tiện ích, Truyền thông và Dịch vụ (ECS), Bán lẻ, Hàng tiêu dùng đóng gói và Hậu cần (RCL), và Chăm sóc sức khoẻ (LSH).